Armcad - O programu

ArmCAD 7 - program za izradu armaturnih nacrta

ARMCAD 7 je nastao kao rezultat višegodišnjeg rada na razvoju programa ARMCAD 6 i predstavlja njegovo sveobuhvatno unapređenje i omogućava brži, lakši i točniji proces crtanja armaturnih nacrta. Veliki broj novina u programu ARMCAD 7 potiče od praktičnih i funkcionalnih zahtjeva korisnika, čiji je doprinos razvoju programa ARMCAD nemjerljiv.


Novine u izvještaju
U ovoj grupi, među najvažnije novine spadaju mogućnost prikaza prromjera savijanja, podešavanje faktora širine fonta, prikaz kosih segmenata šipke preko skretnih kutova, podešavanje orijentacije šipke u prikazu u specifikaciji, dodatni izvještaji, dodatne kolone i novi načini razdvajanja i grupiranja podataka, podrška za Britanski standard pravljenja specifikacije - preko kodova oblika (Shape Codes) koji se automatski određuju, itd.

 

 Novine u prikazu entiteta
Među najvažnije novine u prikazu entiteta spadaju podrška za tehnologiju mehaničkog nastavljanja armature (spojnicama sa navojima), uključujući i obilježavanje ali i specifikaciju i rekapitulaciju spojnih sredstava, mogućnost podešavanja izgleda kota  za svaki entitet posebno, novi načini prikaza šipki, serija, kota, novi načini za njihovo podešavanje, prikazivanje oznaka ugradnog sloja šipke ili serije, prikazivanje orijentacije mreže u presjeku, nove vrste prikaza konstruktivne armature, itd.


Novine u kotiranju, pozicioniranju i referenciranju
Najvažnije novine u ovim područjima su novouvedeni uniformni specifikatori i mogućnost njihovog automatskog generiranja (uniformni u smislu dimenzija boksova u koje se smještaju), kote sa centralnim ravnanjem po visini, mogućnost preskakanja šipki pri postavljanju kote presjecanjem, značajna unapređenja u postavljanju poprečnih presjeka i uređivanju poprečnih presjeka, mogućnost dodjele dodatne oznake poziciji šipke, dodatne mogućnosti sortiranja i numeracije pozicija, mogućnost pravljenja specifikatora za mreže u presjeku, itd.

Novine u zadavanju i uređivanju geometrije entiteta
Najvažnije novine u zadavanju i uređivanju geometrije su korištenje tipske geometrije mreže u presjeku, mogućnost dodavanja segmenata mreži u presjeku, podrška za lukove u tipskim geometrijama šipki, itd.

Novine u nastavljanju i sidrenju armature
Među najvažnije novine spada mogućnost automatskog nastavljanja (prekidanja) serija šipki sa naizmjeničnim položajem mjesta preklapanja (svaka druga), nastavljanje u serijama šipki sa lučnom geometrijom, nastavljanje kružnih šipki (dijeljenjem na lučne šipke transportne dužine), sidrenje (produživanje) mrežaste armature, itd.

Novine u korisničkom sučelju
U ovoj grupi unaprijeđenja među najvažnije izdvajamo mogućnost grupiranja stilova kotiranja, kontrolu automatskog pokretanja ARMCAD-a pri otvaranju crteža sa entitetima ARMCAD-a, nekoliko dodatnih filtera vidljivosti, brzi izbor pozicije i oplate u dijalozima preko izlaska na crtež, kontrola usaglašenosti težina i dimenzija mreža između crteža i podataka u bazi tipskih mreža, direktni orbit geometrije šipke u dijalozima, unaprijeđenje uvoza armature iz Tower-a, itd.


Novine u proračunu količina i optimizaciji utroška
Kao najvažnije izmjene izdvajamo mogućnost korištenja preostalih rezanih dijelova mreže u okviru iste oplate sa mogućnošću određivanja najoptimalnijeg redoslijeda ugradnje pozicija mreža, mogućnost unosa korekcije dužine savijene šipke u odnosu na promjer šipke i promjer savijanja, itd.